Garantia Hammerarzt

Obchodní podmínky služby Garance Doktora Kladiva

 

Službou garance Doktora Kladiva (dále jen „Garance Doktora Kladiva“) se rozumí placená služba poskytována společností OSCOM TRADING s.r.o., se sídlem Masarykova 922, 39601 Humpolec, identifikační číslo: 03336093, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22972 (dále jen „Prodávající“), všem kupujícím, kteří si Garanci Doktora Kladiva zakoupí jako doplňkovou službu při uzavření kupní smlouvy na zboží ve smyslu čl. 3 Obchodních podmínek OSCOM TRADING s.r.o.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek služby Garance Doktora Kladiva (dále jen „Obchodní podmínky Garance Doktora Kladiva“) rozumí jak spotřebitel, tak právnická osoba či fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

Charakter garance

Garance Doktora Kladiva zahrnuje poskytnutí prodloužené záruky nad rámec zákonné záruky. Podmínky uplatnění služby Garance Doktora Kladiva nejsou shodné s podmínkami práv z vadného plnění podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) ale řídí se těmito Obchodními podmínkami Garance Doktora Kladiva.

Garanci Doktora Kladiva lze objednat při objednání vybraného zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.doktorkladivo.cz., a to v sekci Garance Doktora Kladiva zaškrtnutím políčka Chci garanci přímo ve webovém rozhraní obchodu. Zakoupením služby Garance Doktora Kladiva kupující souhlasí s Obchodními podmínkami služby Garance Doktora Kladiva. Vznik nároku kupujícího na Garanci Doktora Kladiva je podmíněn úplnou úhradou ceny za Garanci Doktora Kladiva, která je uvedena u každého vybraného zboží přímo ve webovém rozhraní obchodu.

 

Délka prodloužené záruky

Služba Garance Doktora Kladiva spočívá v převzetí odpovědnosti Prodávajícího za vady jím prodaného zboží, které se:

a) projeví v době dvanácti měsíců od uplynutí záruky zákonné, jenž je upravena v ustanovení § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku a v čl. 7.4. Obchodních podmínek OSCOM TRADING s.r.o. v případě, kdy byl kupujícím spotřebitel;

b) projeví v době čtyřiadvaceti měsíců od uplynutí záruky za jakost podle čl. 7.13. Obchodních podmínek OSCOM TRADING s.r.o. v případě, kdy byla kupujícím právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající.

Délka prodloužené záruky jako součásti zakoupené služby Garance Doktora Kladiva se počítá ode dne vystavení faktury a počne běžet dnem následujícím po dni, kdy uplynula zákonná záruka spotřebiteli podle ustanovení § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku a čl. 7.4. Obchodních podmínek OSCOM TRADING či záruka za jakost poskytnutá právnickým osobám či fyzickým osobám podnikajícím podle čl. 7.13. Obchodních podmínek OSCOM TRADING s.r.o.

 

Nároky kupujícího

Vyskytne-li se na zboží vada, za niž Prodávající odpovídá v rámci Garance Doktora Kladiva, pak má kupující nárok:

a) na odstranění vady opravou zboží nebo výměnou vadné součásti zboží,

b) není-li oprava ani výměna vadné součásti zboží dle uvážení Prodávajícího s ohledem na všechny okolnosti případu dobře možná, na výměnu vadného zboží za nové kvalitativně obdobné zboží.

V případě odstranění vady opravou reklamovaného zboží budou k opravě použity náhradní díly od kteréhokoliv výrobce. Funkčnost náhradních dílů bude odpovídat funkčnosti původních dílů.

Kvalitativně obdobným zbožím se rozumí zboží funkční, s vlastnostmi srovnatelnými nebo lepšími oproti zboží vadnému v době uplatnění vady (např. váha, výkon, spotřeba, opotřebení, stáří, tržní hodnota apod.).

 

Uplatnění vad v rámci služby Garance Doktora Kladiva

Práva z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží v rámci Garance Doktora Kladiva může kupující uplatnit zejména osobně na adrese Masarykova 922, 39601 Humpolec, telefonicky na čísle (+420) 910 127 562 či elektronickou poštou na adrese: info@doktorkladivo.cz

 

Lhůta pro vyřízení uplatněných vad

Lhůta pro vyřízení vad uplatněných v rámci Garance Doktora Kladiva je maximálně 60 dnů. Pokud nedojde do této doby k vyřízení uplatněných vad, má kupující nárok na výměnu vadného zboží za nové kvalitativně obdobné zboží.

 

Výluky z prodloužené záruky  

Služba prodloužená záruka v rámci Garance Doktora Kladiva se nevztahuje na vady zboží:

1. na které byl kupující upozorněn a na jiné vady, které již výrobce vyloučil ve své záruce za jakost při prodeji zboží,

2. pokud kupující před převzetím zboží věděl, že výrobek má vadu,

3. způsobené nesprávnou či nedostatečnou údržbou zboží, přetěžováním zboží, užíváním zboží v rozporu s pokyny výrobce či za neobvyklých podmínek nebo jinak způsobené kupujícím,

4. vzniklé běžným opotřebením,

5. způsobené kupujícím úmyslně nebo hrubou nedbalostí,

6. zapříčiněné účinky klimatických a jiných vnějších vlivů, jakož i vady zapříčiněné živelnou událostí, havárií, vandalismem, krádeží nebo přepravou zboží,

7. jejichž opravy byly prováděny jiným subjektem než autorizovaným smluvním servisem Prodávajícího,

8. způsobené nedostatečnou opravou nebo dalším používáním výrobku bez opravy dříve se vyskytnuvší závady zboží,

9. způsobené mechanickým poškozením zboží,

10. spotřebního charakteru podléhající rychlému opotřebení,

11. preventivně odstraňované během pravidelné servisní prohlídky zboží,

12. neodstranitelné vady, které ale zároveň nebrání řádnému užívání zboží ke svému účelu,

13. vady zboží, které jsou výrobní povahy a jako takové jsou odstraňovány v rámci hromadných akcí výrobce,

14. způsobené jakýmkoli nestandardním zásahem do zboží,

15. způsobené připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí,

16. způsobené neodborným uvedením do provozu,

17. způsobené spojením nebo použitím zboží s nestandardním příslušenstvím,

18. které nemají prokazatelný vliv na funkčnost, tj. zejména vady kosmetické.

Vztahuje-li se na vady uplatněné v rámci Garance Doktora Kladiva některá z uvedených výluk, Prodávající uplatnění vad zamítne. V případě zamítnutí uplatněných vad hradí náklady za zaslání zboží prodávajícímu k posouzení kupující.

V případě zamítnutí uplatněných vad může být vada zboží odstraněna jen za úplatu po předchozí dohodě prodávajícího s kupujícím.

 

Zánik Garance Doktora Kladiva odstoupením od sjednané Garance Doktora Kladiva

V případě sjednání Garance Doktora Kladiva elektronickou formou může kupující odstoupit od sjednané Garance Doktora Kladiva do čtrnácti (14) dnů od data převzetí zboží, ke kterému se Garance Doktora Kladiva vztahuje.

V případě opakovaného neoprávněného uplatňování vad ze strany kupujícího může Prodávající odstoupit od sjednané Garance Doktora Kladiva.

Odstoupením se sjednaná Garance Doktora Kladiva ruší od počátku.

 

Účinnost obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky Garance Doktora Kladiva nabývají účinnosti dne 1. 3. 2021.

Aktuální znění Obchodních podmínek služby Garance Doktora Kladiva bude vždy k nahlédnutí v sídle Prodávajícího a na webu www.doktorkladivo.cz